การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต

อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต แบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น  5  อาณาจักรคือ
       1. อาณาจักรโมเนอรา (Kingdom  Monera)
       2. อาณาจักรโพรทิสตา (Kingdom  Protista)
       3. อาณาจักรฟังไจ (Kingdom  Fungi)
       4. อาณาจักรพืช (Kingdom  Plantae)
       5. อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia
สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรนี้มีโครงสร้างง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน อาจมีเซลล์เดียวหรือประกอบ
ด้วยหลายเซลล์ก็ได้แต่ยังไม่รวมเป็นเนื้อเยื่อเซลล์ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส(Prokaryote
cell)  สารพันธุกรรมได้แก่กรดนิวคลิอิคประกอบด้วย DNAและ RNA กระจายอยู่ใน
ไซโทพลาซึม  ไม่มีออร์แกแนลที่มีระบบเยื่อบาง ๆ  หุ้ม  ภายในเซลล์มีไรโบโซมขนาด
เล็กไม่มีระยะเอมบริโอ  บางชนิดสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้  แต่คลอโรฟิลล์ไม่ได้อยู่ 
ในคลอโรพลาสต์การแบ่งนิวเคลียสไม่ซับซ้อน  สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรนี้แบ่งได้
เป็น 2  ดิวิชัน ดังนี้
         1. Division  Schizophyta (ดิวิชันซิโซไฟตา) ได้แก่แบคทีเรีย
         2. Division  Cyanophyta หรือ Cyanobacteria (ไซยาโนแบคทีเรีย) ได้แก่สา
หร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน   ดิวิชันชิโซไฟตา (Division Schizophyta)มีลักษณะสำคัญ
ดังนี้
แบคทีเรีย ที่มา http://www.ucmp.berkeley.edu/bacteria/bacteriamm.html
     ผนังเซลล์คล้ายร่างแห เรียกว่า mucopeptide(มิวโคเปปไทด์) หรือ glucosaminop
eptide (กลูโคซามิโนเปปไทด์)เพราะประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโนรูปร่าง
ของแบคทีเรีย มี 3 แบบ คือแบบแท่งหรือท่อนทรงประบอก ได้แก่ พวกบาซิลลัส (Bacillus)
 
     แบบโค้งงอ ได้แก่ พวกสไปริสลัม (Spirillum) เซลล์คงรูปไม่เปลี่ยนแปลง พวกสไป
โรขีต(Spirochete)เซลล์ยืดหยุ่นไม่คงรูป และพวกคอมมา(Comma)เซลล์โค้งคล้าย
จุดลูกน้ำ
  
สไปริลลัม
   

บาซิลลัส

คอกคัส

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: